GOKiR Krempna

GOKiR Krempna - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Krempnej to jednostka publiczna - mała organizacja z kilkoma wolontariuszami i dyrektorem na czele. Organizacja została utworzona w 1991.

Głównym celem GOKiR jest popularyzacja kultury - zachęcanie społeczności lokalnej do aktywnego udziału w wydarzeniach kulturalnych, promocji, tworzenia i ochrony kultury.

Zadania organizacji obejmują:

  • Edukację kulturalną społeczności lokalnej - ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zainteresowanych działalnością kulturalną;
  • Tworzenie aktywnego uczestnictwa całej wspólnoty w życiu kulturalnym;
  • Uznanie, stymulacja i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców;
  • Kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru;
  • Budowa i organizacja zespołów lub grup, które biorą udział w lokalnych imprezach kulturalnych;
  • Wsparcie oraz promocja artystów i amatorów sztuki ludowej;
  • Zbieranie, tworzenie, chronienie i udostępnianie dóbr kultury;

Instytucja realizuje te zadania poprzez:

  • organizowanie klubów, sekcji, (zespoły / grupy robocze) oraz innych form działalności;
  • organizowanie wypoczynku i rozrywki - w szczególności, GOKiR zapewnia miejsce spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, stwarza warunki do rekreacji i rozwoju w grupach wspólnych zainteresowań i proponuje różne formy działalności, z uwzględnieniem potrzeb konkretnych odbiorców;
  • najnowszym rodzajem aktywności prowadzonym przez GOKiR, jest realizacja projektów edukacyjnych dla młodzieży, gdzie grupy takie mogą stawać się aktywną częścią społeczeństwa (np. poprzez Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe - Transnational Youth Initiative). GOKiR dąży do wypełnienia luki w organizowaniu działań w ramach edukacji nie formalnej (non formal education), skierowanej do lokalnej społeczności Gminy Krempna. GOKiR organizuje i wspiera lokalne wydarzenia, takie jak festiwale, koncerty, wystawy. Przygotowuje zajęcia dla dzieci - lekcje języka angielskiego, indywidualne lekcje gry na pianinie, gitarze i skrzypcach, a także kursy dla dorosłych - kursy komputerowe, warsztaty rękodzieła.

www.gokirkrempna.republika.pl/aktualnosci.html